Lttrs. voert redactie- en vertaalwerkzaamheden in opdracht van consumenten en bedrijven, zogenaamde opdrachtgevers. Hiervoor zijn persoonsgegevens van de opdrachtgever nodig. Ook kan het voorkomen dat ingediende teksten persoonsgegevens bevatten.

In deze privacyverklaring lees je hoe deze verwerkt worden en wat ermee gebeurt.

Waarom verwerkt Lttrs. persoonsgegevens?

Lttrs. ontvangt teksten om te redigeren of te vertalen. Hiervoor zijn persoonsgegevens nodig om de volgende redenen:

  • geredigeerde/vertaalde teksten terug te kunnen sturen naar de aanvrager,
  • te corresponderen over de verrichte werkzaamheden.
  • het voeren van een gedegen bedrijfsvoering.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Lttrs. is onderdeel van tekstbureau Letters van Lieke met KvK-nummer 69135460 en BTW-nummer NL001743708B40, de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De eigenaar beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. Ook is de eigenaar ervoor verantwoordelijk dat dit in overeenstemming met de wet gebeurt.

Hoe gaat Lttrs. met persoonsgegevens om?

Lttrs. en Letters van Lieke hechten groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens en gaan hier op een veilige en zorgvuldige manier mee om. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • De verwerking van persoonsgegevens heeft een geldige rechtsgrondslag. Verwerkingen gebeuren op basis van de uitvoering van een overeenkomst.
  • Voor de verwerking vragen we alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor specifieke doel waarvoor ze worden verzameld. Er worden niet méér persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is. Als het kan, verwerken wij minder of geen persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is proportioneel en subsidiair.
  • Lttrs. en Letters van Lieke zijn transparant over de verwerking van persoonsgegevens en informeren betrokkenen over de verwerking van hun persoonsgegevens.
  • Lttrs. en Letters van Lieke bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Voor correspondentie geldt een termijn van een half jaar, voor facturen 7 jaar. Als persoonsgegevens niet langer noodzakelijk of vereist zijn, worden deze vernietigd.
  • Lttrs. en Letters van Lieke nemen maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Zo worden persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld en is er passende beveiliging van de persoonsgegevens. Met ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens worden nadere afspraken gemaakt.

Wat gebeurt er met de ingestuurde teksten?

De teksten blijven altijd eigendom van jou als opdrachtgever, evenals de inhoud. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, worden de teksten alleen nog bewaard tbv eventuele correspondentie. Hiervoor geldt een bewaartermijn van een half jaar. Daarna worden de teksten verwijderd.

Wanneer en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Persoonsgegevens en teksten worden niet gedeeld met derden.

Welke rechten heb jij als betrokkene?

Je hebt recht op inzage van je persoonsgegevens of op wijziging ervan als de gegevens onjuist zijn. Ook heb je het recht om ze te laten verwijderen.

Contact

Voor vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, voor verzoeken zoals inzage in uw persoonsgegevens, of klachten, kun je contact opnemen met Letters van Lieke via 06-46 36 58 46 of lieke@lettersvanlieke.nl. Je kunt je klacht ook indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 januari 2020.

Wat is Lttrs?

Lttrs. is onderdeel van tekstbureau Letters van Lieke en richt zich volledig op het redigeren en vertalen van teksten. Heb je vragen of opmerkingen? Neem hier contact op.

Contact opnemen